NISHA

10 – 12.10.2014

Akademia Muzyczna w Krakowie / Academy of Music in Krakow

Katedra Kompozycji / Composition Faculty

Studio Muzyki Elektroakustycznej / Studio for Electroacoustic Music

ul. św. Tomasza Str. 43

Konferencja / Conference

NISHA

dyskretny urok technologii / dicrete charm of technology

October 10 – 12 października 2014

Pojęcia kluczowe: przestrzeń, kinetyka, akusmatyka, obiekt dźwiękowy, ukryty, niewidoczny, wirtualny, dyskretny, alternatywny, niszowy.

Konferencja dotyczy przestrzeni w muzyce oraz wybranych form sztuki dźwiękowej z zastosowaniem zaawansowanej i alternatywnej technologii. Kinetyka przestrzeni dźwiękowej powiązana jest z formą i fakturą dzieła muzycznego, a także nową funkcją źródła dźwięku – instrumentu i obiektu dźwiękowego. Motoryka i trwanie struktur dźwiękowych powiązane z  rezonansem miejsca i obszaru działania tworzą odniesienia zarówno do sztuki kinetycznej jak i akusmatycznej.
Nisza – wgłębienie, wnęka; nisha (Sanskryt) – noc.

Gość specjalny i wydarzenie konferencji:

Gordon Monahan – Speaker Swinging

wspierane przez: Canada Council for the Arts

Zgłoszenia wraz ze skrótem wystąpienia prosimy kierować do 30 września 2014 roku na adres: sme@sme.amuz.krakow.pl.

Keywords: space, kinetics, acousmatic, sound object, hidden, invisible, virtual, discrete, alternative, niche-like.

The conference concerns the space in music and selected forms of sound art with the use of advanced and alternative technology. Sound space kinetics connected with the form and texture of the music composition, as well as with the new function of sound source – instrument and sound object. The resonance of the place and area of performance associated with the motility and continuity of sound structures make reference to the kinetic and acousmatic art.
Niche – exedra, apse, subset; nisha (Sanscrit) – night.

Special guest and event:

Gordon Monahan – Speaker Swinging

supported by: Canada Council for the Arts

Please send the title of the papaer and abstract till September 30, 2014 to the address: sme@sme.amuz.krakow.pl